INTERTECH Sp. z o.o. - Systemy informatyczne dla zarz?dzania. INTERTECH-Gliwice Srebrny Partner COMARCH S.A.
            Rok za?o?enia 1987

INTERTECH Sp. z o.o. - Systemy informatyczne dla zarz?dzania. INTERTECH-Gliwice Srebrny Partner COMARCH S.A.
STRONA G?ÓWNA PROMOCJE OFERTA REFERENCJE O FIRMIE KONTAKT DOJAZD

Zapraszamy na nasz? now? witryn?.
Kliknij tutajPomo?emy Ci zdalnie przez telefon i internet

OFERTA
Co oferujemy
COMARCH OPTIMA
COMARCH E-Pracownik
COMARCH iBard24
COMARCH KLASYKA
COMARCH DEMO
ELZAB kasy fiskalne
POSNET kasy fiskalne
CERTUM e-Podpis
OKI ig?ówki polisingowe
POMOC
Pomoc Zdalna
Opieka sta?a
Serwis oprogramowania
Bezp?atne prezentacje
Gwarancje Comarch
Sprz?t i Sieci
Jak kupi?
Jak kupi? program
Zadaj pytanie
Raty i leasing
.

 
Start w dzialeINSERTSubiekt GT

InsERT ?egna si? z DOSem. Od 1 stycznia 2010 r nie b?d? ju? sprzedawane dosowe programy: Subiekt, Rachmistrz, Rewizor, Gratyfikant. Skorzystaj z promocji i kup bardzo tanio analogiczne programy dla Windows.           Zobacz szczegó?y...

Subiekt GT

Program do fakturowania z magazynem.
Cennik Jak kupi?


Producent:

InsERT Wroc?aw

Referencje:

Kilkadziesi?t tysi?vy u?ytkowników.

Przeznaczenie:

Program dla Windows + serwer SQL.

Subiekt GT to nowoczesny system obs?ugi sprzeda?y dla ma?ych i ?rednich firm, stworzony z my?l? o firmach poszukuj?cych bardzo przyjaznego, a jednocze?nie niezwykle sprawnego narz?dzia wspomagaj?cego ca?o?ciow? obs?ug? dzia?u handlowego, sklepu, punktu us?ugowego, rzemie?lniczego itp.

Realizuje nastepuj?ce funkcje:

Wystawianie faktur, rejestr VAT, PZ, MM, RW, RKZ, system rabatowania, prowadzenie kas, banki, p?atno?ci, kompletacje itp.

Szczególne zalety:

Subiekt GT jest kolejn? wersj? znanych w Polsce systemów firmy InsERT: Subiekta 4, Subiekta 5 i Subiekta dla Windows. Dzi?ki bogatej funkcjonalno?ci i prostej, intuicyjnej obs?udze, program sprawdza si? w ka?dej sytuacji. Zastosowane technologie i rozwi?zania biznesowe sprawiaj?, ?e Subiekt to najcz??ciej w Polsce wybierany program do wspomagania sprzeda?y.

Subiekt GT jest cz??ci? nowej linii InsERT GT, która zawiera równie? Rachmistrza GT - program do prowadzenia ksi?gowo?ci w formie ksi??ki przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zrycza?towanego oraz Rewizora GT - program do prowadzenia ksi?gi handlowej, który dzi?ki do??czanemu bezp?atnie modu?owi mikroGratyfikant GT umo?liwia tak?e podstawow? obs?ug? p?ac. Motorem bazy danych zastosowanym w programach linii InsERT GT jest Microsoft SQL Server 2000, który w bezp?atnej, ograniczonej wersji MSDE jest dostarczany wraz z systemem.

Podstawowe mo?liwo?ci Subiekta GT:
 • pe?na obs?uga wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;
 • prowadzenie kartoteki kontrahentów, obejmuj?cej równie? informacje typu CRM; mo?liwo?? definiowania rubryk z dodatkowymi informacjami; p
 • rowadzenie kartoteki towarów, us?ug, kompletów i opakowa? zwrotnych z rozbudowan? kalkulacj? cen (10 poziomów cen sprzeda?y w tym ceny walutowe);
 • pe?ny rozdzia? dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ itp.;
 • automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury;
 • obs?uga p?atno?ci kart? kredytow? oraz sprzeda?y kredytowanej;
 • obs?uga zamówie? z rezerwacj? towarów oraz zaliczek i przedp?at;
 • rozbudowana obs?uga rachunków bankowych (z?otówkowych lub walutowych) z operacjami wp?aty, wyp?aty i transferu (plus op?aty prowizyjne, wyci?gi itp.);
 • pe?na obs?uga rozrachunków (nale?no?ci i zobowi?za?) w tym rozrachunków wielowalutowych;
 • wiele ró?norodnych zestawie?, raportów i analiz; mo?liwo?? tworzenia w?asnych raportów;
 • rozbudowana obs?uga urz?dze? zewn?trznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietuj?ce, czytniki kodów paskowych);
 • pe?na integracja z komputerow? ksi?g? przychodów i rozchodów Rachmistrz GT oraz systemem finansowo-ksi?gowym Rewizor GT.
Wymagania systemowe Subiekta GT:

 • komputer z procesorem Pentium II 350 MHz (lub lepszym), 64 MB pami?ci RAM (lub wi?cej),
 • system operacyjny Microsoft Windows 98SE, Me, NT 4.0, 2000, XP (lub nowszy), Microsoft Internet Explorer 6.0,
 • oko?o 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym (150 MB dla instalacji sieciowej), dowolny nap?d CD-ROM,
 • karta graficzna pracuj?ca w rozdzielczo?ci 800 na 600 punktów lub wy?szej,
 • system obs?ugi baz danych Microsoft SQL Server 2000 - w pakiecie znajduje si? bezp?atna wersja MSDE (Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine) optymalizowana do pracy na maksymalnie pi?ciu stanowiskach jednocze?nie (w wypadku pracy na wi?kszej ni? 5 liczbie stanowisk mo?e zaj?? potrzeba zakupu pe?nej wersji Microsoft SQL Server 2000),
 • dowolna drukarka pracuj?ca w ?rodowisku Windows (do realizacji wydruków),
 • dowolne oprogramowanie sieciowe pracuj?ce w ?rodowisku Windows (do pracy sieciowej).góra strony poprzednia strona
         Programy Comarch          Serwis drukarek          Serwis
         Programy ksi?gowe          Program p?acowy

Copyright © Intertech 1987 - 2012   Webmaster ZigZag Soft